Vlerësimi i riskut

Vlerësimi i rrezikut është hapi i parë për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë në punë

Vlerësimi i Riskut është në të njëjtën kohë edhe një detyrim ligjor, sipas Ligjit për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe Vendimeve të Këshillit të Ministrave të dala në bazë dhe për zbatim të tij.

Parandalimi është parimi udhëheqës i procesit të Vlerësimit të Riskut

Specialistët tanë kanë realizuar vlerësimin  e  riskut  nga zjarri  në objekte  të ndryshme

Ky  vlerësim  ka   përfshirë

  1. identifikimin e rreziqeve nga zjarri,
  2. personat në rrezik nga zjarri
  3. mënyrat e parandalimit të zjarrit,për të minimizuar rrezikun.