Pajisjet e mbrojtjes nga zjarri

Si hapi i parë  për parandalimin e zjarrit  është  pajisja  e objektit me produktet më të mira  në treg për mbrojtjen nga zjarri  Ndërkohw ,kur blini  pajisje për  mbrojtjen  nga  zjarri, jeni duke blerë një produkt të sigurisë të jetës. Prandaj  të gjitha pajisjet e zjarrit  që ne tregtojmë  përmbushin   standardet e sotme, kodet dhe rregulloret.  Këto  janë  pajisje që përdorim për të mbrojtur familjen tonë, miqtë, të punësuarit, dhe pronën.

Pajisjet që  ne tregëtojmë:

Alarmet e tymit  ose të zjarrit (dedektorët ),

Një alarm tymi është pajisje  kritike për zbulimin e hershëm të një zjarri në biznesin , zyrën apo shtëpinë tuaj duke parandaluar dëm të njerëzve dhe duke ndihmuar në  mbrojtjen e  ndërtesës dhe  kuptohet  që bën  dallimin  në mes jetës dhe vdekjes..

 

Fikset e zjarrit pwrdoren sipas klasave tw zjarrit :

Klasat e zjarrit:

  • A – trupa të ngurtë ose substanca që formojnë thëngjij
  • B – substanca të lëngshme dhe substanca që shkrihen
  • C – substanca të gazta
  • D – metale të djegshme (janë shumë të rrezikshme për shkak të prodhimit të nxehtësisë së lartë dhe duhet të shuhen vetëm nga skuadra e zjarrfikësve)

 

Përdorimi i duhur i fikësve të ndryshëm të zjarrit

 Fikës zjarri portativ (fikës me pluhur të thatë, ujë, shkumë dhe CO2)

 

Fikës  zjarri me  pluhur   të thatë për klasat A, B, C të zjarrit (me pluhur të veçantë për metalet e djegshme)

–      fikësit e zjarrit me ujë për klasën A të zjarrit,

–      fikësit e zjarrit me ujë për klasën A të zjarrit / instalimet elektrike me energji do të fiken me ujë vetëm në marrëveshje me personelin përgjegjës operativ. (ose hapësirë, ose distancë e përshtatshme sigurie)

–      fikësit e zjarrit me shkumë për klasat A, B të zjarrit,

–      fikësit e zjarrit me CO2  për klasat B, C të zjarrit dhe për instalimet elektrike.

Bëni kujdes nëse fikësi përdoret në hapësira të ngushta dhe me ventilim të

dobët (gaz i dëmshëm i shuarjes) Instalimet elektrike: për tensione deri në 1000

V, duhet të ruhet një distance sigurie prej të paktën 1 m (mbi 1000 V, shuarja do të kryhet vetëm pas konsultimit me operatorët kompetentë)

 

Hidrante

“Hidrantë zjarrfikës” janë pjesë të sistemit hidrik, të cilat shërbejnë për marrjen e ujit nga tubacionet e rrjetit ujësjellës apo burime të tjera uji për shuarjen e zjarrit.

Hidranti i jashtëm  i zjarrit është një pajisje e lidhur me një furnizim me ujë nën presion të caktuar për furnizimin e ujit për fikjen e  zjarrit  gjatë të gjitha fazave të tij. Ajo ka një formë kolone që del nga poshtë nivelit të tokës, duke lejuar lidhjen tokësore të pajisjeve për qëllime zjarrfikëse.

 

Hidranti i brendshem (kaseta)      
Një rregullim i tubacioneve, valvulave, lidhjeve të tubave dhe pajisjeve aleate të instaluara në një ndërtesë, me lidhjet e tubave të vendosura në mënyrë të tillë që uji të të shkarkohet në rryma ose modele të gërshetimit nëpërmjet zorrës së bashkangjitur dhe hundëzave, me qëllim shuarjen e  një zjarr,

 

Sistem sprinker

Komponenti kryesor i një sistemi automatik sprinkeri , është spërkatësi , i cili shkarkon

uji në model të veçantë për shuarjen ose kontrollin e një zjarri

 

Ndriçimi emergjent

Ndriçimi i urgjencës ndriçon për një situatë emergjente kur furnizimi kryesor i energjisë pritet dhe çdo ndriçim normal dështon..

Ndriçimi i emergjencës ndahet në ndriçimin emergjent të shpëtimit dhe ndriçimin në gatishmëri.

Ndriçimi i shpëtimit emergjent është vetë i ndarë në ndriçimin e rrugës së largimit, ndriçimin e hapsirës dhe ndriçimin e zonës së detyrës me rrezik të lartë.( Është pjesë e sigurimit të sigurisë nga zjarri i një ndërtese)

 

Shenjat e Ndalimit     Këto shenja duhet të përdoren për të përforcuar udhëzimet që ndalojnë aktivitetet e rrezikshme.  Shenjat që ndalojnë një aktivitet përbëhen nga një brez i kuq rrethore dhe një shirit diagonal i vetëm që zbret nga e majta në të djathtë në një kënd prej 45 gradë

 

Shenjat paralajmëruese    Këto shenja duhet të përdoren për t’i bërë njerëzit të vetëdijshëm për një rrezik të afërt.

 

Shenjat e detyrueshme  Këto shenja duhet të përdorë për të treguar veprimet që duhet të kryhen në mënyrë që të jenë në përputhje me kërkesat ligjore