Hartim projekte zjarri

Hartimi i një projekti për mbrojtjen nga zjarri për një objekt , është detyrim ligjor që rrjedh nga legjslacioni rregullator s hqiptar në fushën e mbrojtjes nga zjarri e shpëtimin .

Trajnim për sigurinë në punë

Rritja e njohurive të Stafit dhe ndërgjegjësimi për sigurinë në punë dhe sigurinë nga zjarri

Kush jemi ?

Subjekti ‘’Mbrojtja dhe shpetimi nga zjarri’’ eshte krijuar qe ne vitin 2006, për të siguruar sherbim me cilesi të lartë dhe ekspertize teknike të pavarur.
Objektivi ynë është që të ofrojmë konsulencë me cilësi të lartë ne çështjet e ndryshme të mbrojtjes nga zjarri

Më shumë

Objektivi ynë është që të ofrojmë konsulencë me cilësi të lartë

Shërbimet Tona

Hartim projekte zjarri

Hartimi i nje projekti per mbrojtjen nga zjarri per nje objekt , eshte detyrim ligjor që rrjedh nga legjslacioni r...

Trajnim per sigurine ne pune

Marrja e masave për mbrojtjen nga zjarret dhe trajnimi i punonjësve është detyrim ligjor që rrjedh nga legjslaci...

Plane evakuimi dhe emergjence

Një plan evakuimi emergjent ne rast zjarri , është një dokument i shkruar që përfshin veprime që duhet të n...

Më shumë