Shërbimet

Hartim projekte zjarri

Hartimi i nje projekti per mbrojtjen nga zjarri per nje objekt , eshte detyrim ligjor që rrjedh nga legjslacioni rro...

Trajnim për sigurinë në punë

Trajnimi i punonjësve për sigurinë e shëndetin në punë dhe marrja e masave për mbrojtjen nga zjarret ështe...

Plane emergjence, skema evakuimi dhe sinjalizimi

Planet e emergjencës përshkruajnë situatë rreziku të mundshme që mund të dalë gjatë punës,procedurat dhe ma...

Vlerësimi i riskut

Vlerësimi i rrezikut është hapi i parë për menaxhimin e shëndetit dhe sigurisë në punë

...

Pajisjet e mbrojtjes nga zjarri

Si hapi i parë për parandalimin e zjarrit është pajisja e objektit me produktet më të mira në treg për m...

Ekspertiza zjarri

...